BIP

ZAPYTANIE OFERTOWE

PANDA MED BRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną informatyka@pandamed.pl drogą pocztową bądź osobiście do dnia 28.08.2023 roku, do godz. 11:00

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do ZO – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A do ZO_PANDAMED

Załącznik nr 2 do ZO – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 do ZO – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do ZO – Istotne_postanowienia_umowy

Załącznik nr 5 do ZO- Zobowiązanie do udostępnienia zas

Załącznik nr 6 do ZO – Oświadczenie Wykonawcy (UKRAINA)

Załącznik nr 7 do ZO – Oświadczenie o braku powiazań z zamawiającym

Protokół z postępowania