ASI

W związku z realizacją przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (dalej jako „SFDR”), (dalej jako „Zarządzający ASI”) jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (dalej jako „ASI”) niniejszym oświadcza, że:

1.         podejmując decyzje inwestycyjne, nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków tych decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, przez co inwestycje w  zarządzane alternatywne spółki inwestycyjne nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej. Decyzja w zakresie przyjętej przez Fundusz strategii jest uzasadniona skalą jego działalności, której rozmiar nie jest wystarczający do wywarcia zauważalnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju. Fundusz nie wyklucza zmiany przyjętej strategii wobec czynników zrównoważonego rozwoju w miarę rozwoju i zwiększenia skali działania.

2.         w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej nie przyjął generalnej ani szczegółowej strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju co oznacza że Zarządzający ASI nie sporządził na poziomie całej organizacji strategii określającej sposób uwzględnienia sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które jeżeli wystąpią mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Jednocześnie Zarządzający przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w konkretną lokatę dokonuje analizy głównych ryzyk charakterystycznych dla danej lokaty i nie jest wykluczone że w ramach analizy konkretnej lokaty będą również uwzględnione pewne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile zdaniem Zarządzającego ASI będą miały charakter szczególnie istotny lub dominujący w odniesieniu do tej lokaty.

3.         W związku z brakiem strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, Zarządzający ASI nie zamieszcza żadnych dodatkowych postanowień z tym związanych w swoich dokumentach dotyczących wynagradzania osób kluczowych u Zarządzającego ASI